TWORZYMY STRONY WWW, DEDYKOWANE BAZY DANYCH.

ADMINISTRUJEMY SIECIAMI KOMPUTEROWYMI.

 

Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

Poniżej przedstawiamy informację o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Hieroglif Tomasz Misterka oraz przysługujących Ci prawach.

Informacja o ochronie Danych Osobowych

Hieroglif Tomasz Misterka z siedzibą w Warszawie (01-161), przy ul. Obozowej 16 m. 82, jako Administrator Danych Osobowych, gromadzi i przetwarza Państwa Dane Osobowe uzyskane podczas zawierania  z umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) przedstawicieli i pracowników,
 • adresy e-mail,
 • adresy do kontaktu,
 • nazwę firmy reprezentowanego podmiotu,
 • numery telefonów,
 • stanowiska,
 • NIP,
 • REGON lub w wypadku jego braku PESEL,
 • adres siedziby.

 

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa Dane Osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Hieroglif Tomasz Misterka przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw Hieroglif Tomasz Misterka zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

Hieroglif Tomasz Misterka może przekazywać Dane Osobowe następującym osobom trzecim ("Przetwarzający dane") dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Hieroglif Tomasz Misterka ma zawartą umowę współpracy  w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Hieroglif Tomasz Misterka przewidzianych prawem, ochrony praw Hieroglif Tomasz Misterka zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Hieroglif Tomasz Misterka w rozumieniu przepisów o ochronie Danych Osobowych; w szczególności Hieroglif Tomasz Misterka może przekazywać Państwa Dane Osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Hieroglif Tomasz Misterka umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Hieroglif Tomasz Misterka,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane Osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 

Hieroglif Tomasz Misterka zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane Osobowe. Dane Osobowe będą przechowywane przez Hieroglif Tomasz Misterka i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Hieroglif Tomasz Misterka.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych Osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Hieroglif Tomasz Misterka potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane Osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Hieroglif Tomasz Misterka dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Hieroglif Tomasz Misterka może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • korekty Danych Osobowych; mają Państwo prawo do korekty Danych Osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych Osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych Osobowych, a Hieroglif Tomasz Misterka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane Osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych; w takim przypadku, Hieroglif Tomasz Misterka wskaże na Państwa żądanie takie Dane Osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia Danych Osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane Osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Hieroglif Tomasz Misterka oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane Osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych Osobowych, a na Hieroglif Tomasz Misterka może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych Osobowych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Tomaszem Misterka, pod adresem: Warszawa (01-161), ul. Obozowa 16 m. 82, tel. + 48 501 037 960 lub pod adresem e-mail odo@hieroglif.com.pl.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem Danych Osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Copyright © 2011 Hieroglif Tomasz Misterka